زستر یک ابزار کاربردی برای رنده کردن پوست مرکبات است که فقط قسمت رنگی پوست را جدا کرده و به قسمت داخلی سفید رنگ نمی رسد و برای استفاده فقط کافی است زستر را روی پوست مرکبات قرار داده و به پایین بکشید.

ناموجود